Segons les dades arreplegats, podem afirmar que, fins a 1944, les reunions de la Filà de Cristians tenien lloc en el domicili particular del President de la filà i les capitanies a casa dels capitans.

És a partir de la defunció del President, D. Enrique Juan Navarro, fet succeït l’any anteriorment citat, quan al fer-se càrrec de la presidència el seu gendre D. Vicente Payá Sarrió, s’alguila en 1945, per import de 100 ptes. anuals, el local pertanyent a la família Vera (José Vera Parra) siti en el carrer Sant Ramon, nº15. Local que durant alguns anys es va compartir amb la Banda de Música.

Transcorreguts 20 anys, i coincidint amb l’època de creixement de la filà, s’adquirix per import de 100.000 ptes. l’immoble siti en el carrer Poeta Pastor, nº34, més conegut com ‘Horno de Perico’.

El document privat que avala la dita compra està formalitzat per D. Pedro Blanc Ferrero i la seua esposa Sra Francisca Sanchís Calabuig d’una part, i per D. Marcelino Payá Juan, D. Agustín Sanjuan Molina y D. Miguel Payá Molina com representants de la Filà de Cristians.

Com a dada anecdòtica cal assenyalar que els venedors van obsequiar amb 2.000 ptes. a la filà, sent per tant el valor real de la compra de 98.000 ptes.

En els mesos de juliol i agost de 1965 els festers s’afanyen per adequar unes instal·lacions mínimes per a poder celebrar les pròximes festes. Deixant per a l’estiu següent el derrocament del forn morú i part de la casa que dóna al carrer Alferes Julio Conca.

A l’estiu de 1975 el saló principal està acabat i decorat d’acord amb les característiques dels Cristians. En l’article ‘Crónicas de un año’ del programa de festes de 1975 trobem la referència següent:

“Cabe destacar un acto muy agradable del día 31 de agosto, que fue la inauguración y bendición del MASET DE LOS CRISTIANOS, con asistencia de las autoridades, representaciones de otras comparsas y el completo de la de los cristianos con un gran ágape, y por la noche “entraeta” con la Banda Local al son de alegres pasodobles festeros.”

En Successives etapes es va engrandint i adequant el local inicial a les creixents necessitats de la filà i així el 28 de novembre de 1976, s’adquirix la casa limítrof, propietat de Sra Elvira Sanchís Calabuig per un import de 185.000 ptas., firmant com a compradors per part de la Filà de Cristians, D. Vicente Payá Juan, D. Enrique Ibáñez Alonso i D. Miguel Navarro Mataix.

El procés, fins a arribar al Maset actual, es completa amb la compra d’una altra caseta limítrof el 24 de novembre de 1979. La dita casa, que dóna al carrer Alferes Julio Conca, era propietat de Sra Mª Josefa Bellod i s’adquirix per la quantitat de 365.000 ptes. firmant en esta ocasió com a representants de la Filà de Cristians, D. Vicente Payà Sanchís, D. José Payá Valdés i D. Miguel Navarro Mataix.

A partir de la compra de la segona caseta, s’àmplia el saló principal de la planta baixa i es distribuïx la primera planta per a anar adequant-la en anys successius.

A l’anteriorment exposat cal afegir el gran esforç personal de la majoria dels membres de la filà (que acudíem els caps de setmana a treballar com a peons d’obrer) i les aportacions econòmiques amb caràcter voluntari realitzades pels festers i que eren posteriorment reembossades, sense interessos, i amb càrrec a les quotes anuals de festes, la qual cosa va fer possible la construcció de l’esplèndid local social que ara disfrutem.

L’última remodelació important va ser realitzada l’any 2008, durant aquest any, i sent president de la Filà D. Vicente Payà Mataix es procedix a la reforma per complet de la cuina, dotant-la de tots els elements tècnics necessaris per a la realització de qualsevol esdeveniment i reformant al mateix temps, el saló principal donant-li una major altura al baixar el sòl. Es canviaren sòls, modificant la barra i les parets, realitzant també una reforma integral de la instal·lació elèctrica i de gas. Les obres van ser costejades per mitjà d’una derrama de tots els socis, membres de la Filà, aprovada a este efecte.

Durant la presidència de Mª Mercedes Molina Berenguer, l’any 2010 es procedix a la reforma de la fatxada i l’any 2011 és el torn dels aseos, esta última obra va tindre un cost de 9.000 EUR, lluny queden eixes 100.000 ptes que va ser el preu pagat pel primer immoble.

És un treball de tots, un gran llegat i que gràcies a la dedicació, entrega i generositat de festers al llarg d’estos 47 anys, ha sigut possible que este edifici emblemàtic de Beneixama, siga la casa de tots nosaltres i orgull de tota la família que formem la Filà de Cristians de Beneixama.

 

 LA FILÀ DE CRISTIANS

Según los datos recogidos, podemos afirmar que, hasta 1944, las reuniones de la Filà de Cristians tenían lugar en el domicilio particular del Presidente de la filà y las capitanías en casa de los capitanes.

Es a partir del fallecimiento del Presidente, D. Enrique Juan Navarro, hecho acaecido en el año anteriormente citado, cuando al hacerse cargo de la presidencia su yerno D. Vicente Payá Sarrió, se alguila en 1945, por importe de 100 ptas. anuales, el local perteneciente a la familia Vera (José Vera Parra) sito en la calle San Ramón, nº15. Local que durante algunos años se compartió con la Banda de Música.

Transcurridos 20 años, y coincidiendo con la época de crecimiento de la filà, se adquiere por importe de 100.000 ptas. el inmueble sito en la calle Poeta Pastor, nº34, más conocido como “Horno de Perico”.

El documento privado que avala dicha compra está formalizado por D. Pedro Albero Ferrero y su esposa Dª Francisca Sanchís Calabuig de una parte, y por D. Marcelino Payá Juan, D. Agustín Sanjuan Molina y D. Miguel Payá Molina como representantes de la Filà de Cristians.

Como dato anecdótico cabe señalar que los vendedores obsequiaron con 2.000 ptas. a la filà, siendo por tanto el valor real de la compra de 98.000 ptas.

En los meses de julio y agosto de 1965 los festeros se afanan por adecuar unas instalaciones mínimas para poder celebrar las próximas fiestas. Dejando para el verano siguiente el derribo del horno moruno y parte de la casa que da a la calle Alferez Julio Conca.

En verano de 1975 el salón principal está terminado y decorado de acuerdo con las características de los Cristianos. En el artículo “Crónicas de un año” del programa de fiestas de 1975 encontramos la siguiente referencia:

“Cabe destacar un acto muy agradable del día 31 de agosto, que fue la inauguración y bendición del MASET DE LOS CRISTIANOS, con asistencia de las autoridades, representaciones de otras comparsas y el completo de la de los cristianos con un gran ágape, y por la noche “entraeta” con la Banda Local al son de alegres pasodobles festeros.”

En Sucesivas etapas se va engrandeciendo y adecuando el local inicial a las crecientes necesidades de la filà y así el 28 de noviembre de 1976, se adquiere la casa colindante, propiedad de Dª Elvira Sanchís Calabuig por un importe de 185.000 ptas., firmando como compradores por parte de la Filà de Cristians, D. Vicente Payá Juan, D. Enrique Ibáñez Alonso y D. Miguel Navarro Mataix.

El proceso, hasta llegar al Maset actual, se completa con la compra de otra casita colindante el 24 de noviembre de 1979. Dicha casa, recayente a la calle Alférez Julio Conca, era propiedad de Dª Mª Josefa Bellod y se adquiere por la cantidad de 365.000 ptas. firmando en esta ocasión como representantes de la Filà de Cristians, D. Vicente Payà Sanchís, D. José Payá Valdés y D. Miguel Navarro Mataix.

A partir de la compra de la segunda casita, se amplia el salón principal de la planta baja y se distribuye la primera planta para ir adecuándola en años sucesivos.

A lo anteriormente expuesto hay que añadir el gran esfuerzo personal de la mayoría de los miembros de la filà (que acudíamos los fines de semana a trabajar como peones de albañil) y las aportaciones económicas con carácter voluntario realizadas por los festeros y que eran posteriormente reembolsadas, sin intereses, y con cargo a las cuotas anuales de fiestas, lo que hizo posible la construcción del espléndido local social que ahora disfrutamos.

La última remodelación importante fue realizada en el año 2008, durante este año y siendo presidente de la Filà D. Vicente Payà Mataix se procede a la reforma por completo de la cocina, dotándola de todos los elementos técnicos necesarios para la realización de cualquier evento y reformando al mismo tiempo, el salón principal dándole una mayor altura al bajar el suelo. Fueron cambiados suelos, modificada la barra y las paredes, realizando también una reforma integral de la instalación eléctrica y de gas. Las obras fueron costeadas mediante una derrama de todos los socios, miembros de la Filà, aprobada a tal efecto.

Durante la presidencia de Mª Mercedes Molina Berenguer, en el año 2010 se procede a la reforma de la fachada y en el año 2011 es el turno de los aseos, esta última obra tuvo un coste de 9.000 €, lejos quedan esas 100.000 ptas que fue el precio pagado por el primer inmueble.

Es un trabajo de todos, un gran legado y que gracias a la dedicación, entrega y generosidad de festeros a lo largo de estos 47 años, ha sido posible que este edificio emblemático de Beneixama, sea la casa de todos nosotros y orgullo de toda la familia que formamos la Filà de Cristians de Beneixama.

 LA FILÀ DE CRISTIANS